Điều khoản Dịch vụ

Chào mừng bạn đến với trang Điều khoản Dịch vụ của ListAI. Trang này cung cấp các điều khoản và điều kiện sử dụng cho trang web ListAI. Việc sử dụng trang web này có nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây:

  1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung và thông tin được hiển thị trên trang web ListAI, bao gồm cả logo, tên thương hiệu, tài liệu và các thông tin khác, đều là tài sản của chúng tôi hoặc các bên sở hữu được phép. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, tái bản hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào từ trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi hoặc bên sở hữu được ủy quyền.

  1. Sử dụng trang web ListAI

Bạn đồng ý sử dụng trang web ListAI chỉ để truy cập và sử dụng các thông tin được cung cấp trên trang web. Bạn không được sử dụng trang web này để bất kỳ mục đích phi pháp nào, bao gồm cả tạo ra, truyền tải hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu vi phạm pháp luật, quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

  1. Các liên kết đến trang web ListAI

Bạn có thể tạo các liên kết đến trang web ListAI, tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung hoặc thông tin được đăng trên các trang web của bên thứ ba liên kết đến trang web ListAI.

  1. Thay đổi điều khoản dịch vụ

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong trang Điều khoản Dịch vụ này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web ListAI sau khi thay đổi này sẽ được xem như bạn đã chấp nhận các thay đổi này.